Barrièrewerking

Barrièrewerking is het fenomeen waarbij de grondwaterstand wordt beïnvloed door een ondergrondse waterdichte of slecht doorlatende constructie. Bij een ondergrondse constructie kan gedacht worden aan een kelder of een damwand. Barrièrewerking kan theoretisch optreden in goed doorlatende lagen als gevolg van de grondwaterstroming welke loodrecht op de kelder is gericht.
Door het plaatsen van een waterdichte ondergrondse constructie kan de grondwaterstroming in een pakket in een bepaalde zone worden gehinderd. Het hinderen van de grondwaterstroming leidt enerzijds tot hogere grondwaterstanden aan de bovenstroomse zijde en anderzijds aan lagere grondwaterstanden aan de benedenstroomse zijde.
Er zijn een viertal factoren welke barrièrewerking beïnvloeden als gevolg van het plaatsen van een ondergrondse constructie:
  • De omvang van de barrière die gerealiseerd wordt in verhouding tot de stromingsrichting van het grondwater;
  • De diepte van de barrière die gerealiseerd wordt in relatie tot de bodemgesteldheid en de mate waarin de ondergrondse bouwdelen watervoerende lagen doorsnijden;
  • De bodemgesteldheid (de verticale doorlatendheid) van de lagen onder de barrière;
  • De mate van de horizontale grondwaterstroming.

Pas wanneer alle factoren ongunstig zijn, zal significante opstuwing en daling van de grondwaterstand optredende in de omgeving van de ondergrondse constructie hetgeen kan leiden tot wateroverlast. Wanneer een verhang aanwezig is, wordt grondwaterstroming verwacht.
Buro Grondwater kan meedenken tijdens de aanleg van (half) verdiepte parkeergarages / souterrain (en) en kelder (s) met betrekking tot de bemaling en barrièrewerking. Onder andere door het inschatten van het effect van een kelder of andere ondergrondse constructies op de huidige grondwaterstand als ook stroming en opbolling en verdroging bepalen op basis van numeriek model.