Bemalingsadvies

Bij werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur of constructies (nieuw pand, een kelder of een tunnel bouwen, riool aanleggen of renoveren) kan het nodig zijn de grondwaterstand tijdelijk te verlagen indien er tot onder de huidige grondwaterniveau gegraven zullen worden. Dit kan met een bemaling.
Voor een accurate inschatting van de benodigde debieten, waterbezwaar en omgevingseffecten is een bemalingsadvies nodig. Op basis van verschillende aspecten kunnen we de de effecten en verwachte debiet inschatten en de resultaten daarvan vastleggen in een bemalingsadvies document conform BRL SIKB 12000 (Tijdelijke bemalingen). In het bemalingsadvies nemen we hetvolgende mee:
 • Bepaling van debieten en waterbezwaar (numerisch of analytisch);
 • De gekozen bemalingsmethode;
 • Inventarisatie omgevingseffecten/milieueffectrapportages
  • Het uitvoeren van indicatieve zettingsberekeningen, op basis van aangenomen bodemopbouw, tijdelijke grondwater verlaging en grondparameters volgens het bemalingsadvies;
  • Het uitvoeren van indicatieve opbarstrisico-/evenwichtsberekening, op basis van aangenomen bodemopbouw en grondparameters volgens het bemalingsadvies Bodemenergiesystemen en overige grondwateronttrekkingen;
  • Mogelijke beïnvloeding van grondwater verontreinigingen;
  • Berekenen ter bepaling van het risico op het opdrijven van de tank bij ontgraving;
  • Berekenen van de waterspanningen in bouwputten en waterkerende grondconstructies
  • Beïnvloeding van het zoet/zout grensvlak;
  • Beschermingsgebieden (b.v. archeologische en natuur beschermingsgebieden)
 • Uitvoeren melding / vergunning grondwateronttrekkingen en lozingen
 • Dimensioneren van een eventueel benodigde spanningsbemaling indien sprake is van een opbarstrisico;
 • Grondwatertransportberekening (de verspreiding van grondwaterverontreinigingen) voor de voorziene bemaling. Berekening van de horizontale verplaatsing van de door u opgegeven contouren van stoffen in verband met het vaststellen van de invloed van de bemaling op bestaande grondwaterverontreinigingen incl. voorstel voor mitigerende maatregelen);
 • Opstellen Vorm-vrije M.E.R.-beoordelingsnotitie (M.E.R.: Milieu Effecten Rapportage)
 • Opstellen monitoringsplan.