Geohydrologisch onderzoek en advies
Geohydrologisch onderzoek is een tak van hydrologie die zich richt op de studie van de waterhuishouding onder de grond. Het omvat onderzoek naar de beweging, kwaliteit, stromingsrichting, stromingssnelheid en hoeveelheid van grondwater, evenals de geologische processen die van invloed zijn op deze aspecten. Bij geohydrologisch onderzoek worden technieken zoals boringen, proefputten, doorlatendheidsmetingen, pompproeven, peilbuismetingen, tracer tests, laboratoriumonderzoek, meetnetten en geofysische methoden gebruikt om informatie te verzamelen over de ondergrondse waterhuishouding.

Op basis van geohydrologisch of hydrologisch onderzoek biedt Buro Grondwater adviezen op het gebied van grondwater en de interactie met oppervlak waterhuishouding en infiltratie mogelijkheden.

Onder geohydrologisch advies kunnen we onder andere de volgende diensten aanbieden:
 • Bemalingsadvies
  • Bepaling van debieten en waterbezwaar;
  • Inventarisatie omgevingseffecten/ milieueffectrapportages
   • Het uitvoeren van indicatieve zettingsberekeningen, op basis van aangenomen bodemopbouw, tijdelijke grondwater verlaging en grondparameters volgens het bemalingsadvies;
   • Het uitvoeren van indicatieve opbarstrisico-/evenwichtsberekening, op basis van aangenomen bodemopbouw en grondparameters volgens het bemalingsadvies
   • Interactie met bodemenergiesystemen en andere grondwateronttrekkingen;
   • Mogelijke beïnvloeding van grondwater verontreinigingen;
   • Berekenen van het risico op opdrijven van ondergrondse tanks bij ontgraving;
   • berekenen van de waterspanningen in bouwputten en waterkerende grondconstructies
   • Beïnvloeding van het zoet/zout grensvlak;
   • Invloed op beschermingsgebieden (b.v. archeologische en natuur beschermingsgebieden)
  • Uitvoeren melding / vergunning grondwateronttrekkingen en lozingen
  • Dimensioneren van een eventueel benodigde spanningsbemaling indien sprake is van een opbarstrisico;
  • Grondwatertransportberekening: berekening van de verplaatsing verontreinigingen onder invloed van de bemaling (incl. voorstel voor mitigerende maatregelen);
  • Opstellen Vorm-vrije M.E.R.-beoordelingsnotitie
  • Opstellen monitoringsplan.

 • WKO-systemen
  • Geohydrologische verkenning;
  • Voorbereiden vergunningsaanvraag;
  • Infiltratie advies/dimensionering

 • Infiltratie evaluatie
  • Begeleiding/uitvoering infiltratie proeven (dubbele ring infiltrometer, open-boorgatmethode (Porchet));
  • Herinrichting van wijken en particuliere eigendommen;
  • Effecten van regionale infiltratie voorzieningen;
  • Evaluatie van infiltratie op huidige grondwater regime;

 • Begeleiding/interpretatie van pomp/put proeven
  • Open-boorgatmethode (Porchet proef);
  • Omgekeerde hooghoudt proef / falling head;
  • Hooghoudt proef / rising head;
  • Constant debiet proef;
  • Pompproef

 • Evaluatie barrière werking
  • Effect van een kelder of andere ondergrondse constructie op de grondwater stand en stroming;
  • Opbolling en verdroging bepalen op basis van numeriek model;

 • Grondwater monitoring
  • Ontwerp/begeleiding/interpretatie vanhandmatige en telemetrische stelsels
  • Monitoring van grond- en oppervlakte water systemen (lokaal en regionaal)

 • Grondwater vraagstukken
  • grondwaterwinning en blusvoorzieningen;
  • maatregelen en onderzoek tegen wateroverlast, zoals Drainagevoorzieningen;
  • effecten van ingrepen in het (grond)watersysteem, zoals vernatting van natuurgebieden, het verleggen van beken of opstuwing door ondergrondse constructies

Om overbelasting van de riolering te voorkomen, wordt steeds vaker voorgeschreven dat regenwater niet (of vertraagd) via de riolering mag worden afgevoerd. Hierbij bestaat onderzoek mogelijkheden om hemelwater in de ondergrond te infiltreren.