Hydrogeologische effectenstudies

Hydrologische effectenstudies zijn onderzoeken die worden uitgevoerd om de gevolgen van bepaalde activiteiten op het hydrologische systeem van een gebied te beoordelen. Deze studies zijn van groot belang voor gemeenten omdat ze helpen bij het plannen en uitvoeren van projecten zoals de ontwikkeling van nieuwe woonwijken, wegen, en andere infrastructuur.
Deze studies bekijken bijvoorbeeld hoe een project, zoals een nieuwe woonwijk, de waterbalans van een gebied beïnvloedt. Dit kan betekenen dat er veranderingen komen in de hoeveelheid neerslag die wordt opgevangen, het verloop van de rivier of de waterstand in een bepaald gebied. Hierdoor kan er een risico ontstaan op overstroming of droogte.
Daarnaast wordt ook gekeken naar de effecten op de waterkwaliteit, zoals het toevoegen van verontreinigende stoffen aan het grondwater of oppervlaktewater door de activiteiten. Door deze studies te doen, kunnen gemeenten voorkomen dat projecten grote negatieve gevolgen hebben op het hydrologische systeem en de omgeving.
Buro Grondwater kan mee denken en onderzoek instellen voor hydrogeologische effectenstudies in het kader van:
 • grondwaterwinning en blusvoorzieningen;
 • maatregelen en onderzoek tegen wateroverlast, zoals drainage voorzieningen (sceanrio evaluatie in het kader van klimaatverandering);
 • effecten van ingrepen in het (grond)watersysteem, zoals vernatting van natuurgebieden, het verleggen van beken of opstuwing door ondergrondse constructies;
 • Verontreiniging Vracht bepalen richting en vanuit grondwater vanaf een oppervlaktewater systeem;
 • Gemeentelijke, Waterschap projecten zoals:
  • Dempen of realiseren van nieuwe sloten / water voorzieningen
  • Effecten van historische gedempte sloten.
  • Zand ophogingen qua infra projecten.
 • Wateroverlast bij onder andere:
  • (Half)verdiepte parkeergarages;
  • Souterrain (en);
  • Kelder (s);
  • Tunnels
  • Water keringen.