Projecten / Ervaring

(meest recente project ervaringen)

 
Infiltratie evaluatie

In opdracht van gemeente Zuidplas heeft Buro Grondwater een infiltratie onderzoek uitgevoerd om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor infiltratie van hemelwater zijn bij de herinrichting van twee wijken. Om de lokale infiltratiecapaciteit van de bodem te bepalen zijn een aantal in-situ proeven uitgevoerd boven en onder de grondwaterstand.


Op basis van de proeven en aanvullende informatie over de bodemopbouw en grondwaterstand is de mogelijkheid onderzocht van onder andere:

  • Infiltratie via het maaiveldniveau, bijvoorbeeld via doorlatende verharde oppervlakken en bovengrondse systemen zoals een infiltratieveld, wadi of greppel
  • Infiltratie in de ondiepe ondergrond met infiltratiekratten, infiltratiekoffers, putten en/of infiltratieriool
  • Infiltratie naar de diepere ondergrond


Om een juiste keuzes te maken wat betreft het aanleggen van infiltratievoorzieningen kan Buro Grondwater ondersteuning leveren voor de volgende aspecten:

  • Infiltratie evaluatie;
  • Begeleiding/uitvoering infiltratie proeven (zoals dubbele ring infiltrometer, open-boorgatmethode (Porchet));
  • Analyse grondwaterstandmetingen en reeksen;
  • Bepalen mogelijkheden voor infiltratie bij herinrichting van wijken en particuliere eigendommen;
  • Evaluatie van infiltratie op huidige grondwater regime;
  • Ontwerp en dimensionering van infiltratievoorzieningen.


Verder kan Buro grondwater lokale en regionale effecten van hemelwaterinfiltratie inzichtelijk maken met behulp van numerieke modellen.

Quickscan bemalingsadvies

Buro Grondwater heeft tezamen met Inpijn Blokpoel (a Socotec company) een quickscan bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van een kabeltracé als onderdeel van een vooronderzoek voor Alliander Tracéstudie.


De aanleiding voor het advies is de voorgenomen aanleg van een kabeltracé. De totale geplande kabeltracé bedraagt circa 17 km. Tijdens het project heeft Buro Grondwater twee verschillende grondwaterstanden tegen gekomen, namelijk verschillende verwachte stijghoogten op verschillende projectgebieden. Verder is het altijd interessant met wat langere trace’s mbt verschille in heterogene geologie, maaiveldhoogte -, grondwaterstanden fluctuaties.


Deze verschillende factoren heeft verschillende water bezwaren en geassocieerde effecten op de huidige grondwaterregime per project locatie tot gevolg. Verder is het vaak bepalend of bemaling überhaupt nodig blijkt te zijn op specifieke project gebieden en ander niet.

 
 
 
Quickscan bemalingsadvies

Buro Grondwater heeft tezamen met Inpijn Blokpoel (a Socotec company) een quickscan bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van een kabeltracé als onderdeel van een vooronderzoek voor Alliander Tracéstudie.


Het totale geplande kabeltracé bedraagt circa 46 km en ligt in de provincie Overijssel. Uit het onderzoek blijkt dat er plaatselijk sprake is van een mogelijk opbarstrisico door een beperkte dikte van de deklaag en een relatief hoge stijghoogte in het onderliggende watervoerende pakket. Om opbarsten tegen te gaan zal mogelijk een spanningsbemaling worden toegepast.


Doordat het watervoerend pakket naar verwachting zeer goed doorlatend is kan een spanningsbemaling een grote verhoging van het benodigde debiet tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk om accuraat te bepalen waar spanningsbemaling nodig is en waar niet. Dit kan het totale projectbudget beinvloeden

 
Quickscan Bemalingsadvies

Buro Grondwater heeft tezamen met Inpijn Blokpoel (een Socotec Company) een quickscan bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van een kabeltracé als onderdeel van een vooronderzoek voor Alliander Tracéstudie.


Het totale geplande kabeltracé bedraagt circa 25 km en ligt in de provincie Gelderland. Uit het onderzoek blijkt dat er plaatselijk sprake is van een mogelijk opbarstrisico door een beperkte dikte van de deklaag en een relatief hoge stijghoogte in het onderliggende watervoerende pakket. Om opbarsten tegen te gaan zal mogelijk een spanningsbemaling worden toegepast.


Doordat het watervoerend pakket naar verwachting zeer goed doorlatend is kan een spanningsbemaling een grote verhoging van het benodigde debiet tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk om accuraat te bepalen waar spanningsbemaling nodig is en waar niet. Dit kan het totale projectbudget beinvloeden en bemaling is over het algemeen een cruciaal onderdeel van dit soort projecten.


Uit een debiet berekening blijkt dat als er sprake is van een gemiddelde lage grondwaterstand situatie kan de ontgraving zonder (of met minimale) bemaling worden uitgevoerd. Bij een hogere grondwaterstand is wel bemaling nodig.